ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Definitie

1.1 Bravo Multimedia B.V.: De gebruiker van deze algemene voorwaarden: Bravo Multimedia B.V., gevestigd aan de Avignonlaan 31 te Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 17111188 ;
1.2 Contractant: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Bravo Multimedia B.V. wordt gesloten;
1.3 Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Bravo Multimedia B.V. en de klant tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn;
1.4 Product: De zaak dat onderwerp is van de overeenkomst, in deze algemene voorwaarden: Avint;
1.5 Diensten: de website en alle andere producten en diensten die Bravo Multimedia B.V. aan de klant ter beschikking stelt o.a. in aanvulling op de software;
1.6 Software: de door Bravo Multimedia B.V. gedistribueerde software met inbegrip van alle toekomstige versies, verbeteringen, ontwikkelingen, programmacorrecties, updates en upgrades daarvan, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de software voor communicatietoepassingen om interactie met publiek te creëren;

 

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Bravo Multimedia B.V. en de contractant waarop Bravo Multimedia B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per e-mail) is afgeweken;
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Bravo Multimedia B.V., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken;
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen;
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen;
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Bravo Multimedia B.V. en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen;

 

Artikel 3: Avint Software

3.1 Bravo Multimedia B.V.  levert toegang tot de Avint software, waarmee interactieve toepassingen op schermen kunnen worden weergegeven;
3.2 Bravo Multimedia B.V.  brengt wijzigingen aan in het systeem, welke naar inzicht van Bravo Multimedia B.V. de werking van het systeem zullen optimaliseren. Wijzigingen worden ten aanzien van alle contractanten doorgevoerd. De contractant gaat ermee akkoord dat dergelijke systeemwijzigingen onaangekondigd doorgevoerd worden en de werking van het systeem kunnen doen wijzigen. De contractant kan hier echter geen bezwaar tegen aantekenen tenzij dergelijke wijzigingen tot gevolg hebben dat Bravo Multimedia B.V. niet meer aan de voorwaarden van artikel 3.3 voldoet;
3.3 Bravo Multimedia B.V.  zal zich te allen tijde inspannen om de Avint software naar behoren te laten functioneren en streeft naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid, kwaliteit en beveiliging van de dienst. Bravo Multimedia B.V. geeft echter geen enkele garantie terzake;
3.4 Het is contractant toegestaan op het aantal opgegeven PC’s gelijktijdig ingelogd te zijn op de Avint software. Overschrijding zal belet worden door de Avint software. Bij overschrijding van het opgegeven aantal, op welke manier ook, kan het account van contractant geblokkeerd worden;

  

Artikel 4: Duur en beëindiging

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat de overeenkomst door de contractant is ondertekend en door Bravo Multimedia B.V. ontvangen en geaccepteerd is;
4.2 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden;
4.3 Bravo Multimedia B.V.  kan de overeenkomst met onmiddelijke ingang beëindigen indien contractant aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Bravo Multimedia B.V. niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt;
4.4 Bravo Multimedia B.V.  heeft het recht de overeenkomst zonder ingebreketelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddelijke ingang te beëindigen, indien contractant in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding;
4.5 Bravo Multimedia B.V.  heeft het recht de overeenkomst met onmiddelijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen indien de contractant informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving ofwel wanneer de contractant naar het oordeel van Bravo Multimedia B.V. misbruik maakt van Avint;

 

Artikel 5: Prijs en betaling

5.1 Alle door Bravo Multimedia B.V. afgegeven, vermelde en/of overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld of schriftelijk is overeengekomen;
5.2 De contractant betaalt de kosten die nader overeengekomen zijn in de overeenkomst
5.3 Voor additionele diensten van de Avint software zullen extra kosten in rekening worden gebracht;
5.4 Contractant is verplicht de factuur binnen zestig dagen te voldoen, op een door Bravo Multimedia B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Hij is niet bevoegd op deze prijs enig bedrag in mindering te brengen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is contractant per maand 1% van het factuurbedrag extra verschuldigd aan Bravo Multimedia B.V.;
5.5 Tariefwijziging na de totstandkoming van de overeenkomst ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling is toegestaan en is geen grond voor ontbinding;

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

6.1 Het door Bravo Multimedia B.V. vervaardigde materiaal en de Avint software is en blijft eigendom van Bravo Multimedia B.V.;
6.2 Bravo Multimedia B.V.  kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de contractant alle aan Bravo Multimedia B.V. verschuldigde bedragen betaald heeft;
6.3 Zolang dit eigendomsvoorbehoud geldt, is het contractant verboden de geleverde zaken te wijzigen, verkopen, aan anderen in gebruik af te staan, in pand te geven, een en ander behoudens voorzover dit geschiedt in haar normale bedrijfsuitoefening;
6.4 Contractant zal aan elke derde partij die op de zaken ten aanzien waarvan een eigendomsvoorbehoud geldt, beslag legt of anderszins rechten doet gelden, onverwijld schriftelijk mededeling doen dat Bravo Multimedia B.V. eigenaar van de zaken is;
6.5 Contractant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren tegen brand, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven;

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Bravo Multimedia B.V.  is voor levering van haar diensten en producten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Bravo Multimedia B.V. weinig of geen invloed kan uitoefenen. Bravo Multimedia B.V. kan door contractant op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor schade voortkomend uit de diensten en leveranties van derden;
7.2 Bravo Multimedia B.V.  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Bravo Multimedia B.V. is uit gegaan van door de contractant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Bravo Multimedia B.V. kenbaar behoorde te zijn;
7.3 Contractant vrijwaart Bravo Multimedia B.V. van alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Bravo Multimedia B.V.;
7.4 Bravo Multimedia B.V.  is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die is veroorzaakt doordat de contractant niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan welke volgen uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of uit de wet;
7.5 In geen geval is Bravo Multimedia B.V. aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de contractant de software heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft;
7.6 Bravo Multimedia B.V.  is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de contractant verband houdende met het (niet) functioneren van programmatuur en/of apparatuur van de contractant;
7.7 Bravo Multimedia B.V.  is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het niet beschikbaar zijn van de Avint software, tenzij dit het direct gevolg is van een toerekenbare handeling van Bravo Multimedia B.V. ;
7.8 Bravo Multimedia B.V.  is nimmer aansprakelijk voor het ter beschikking stellen aan de contractant van nieuwe versies van de software, of voor het besluit de contractant geen nieuwe versie ter beschikking te stellen;
7.9 Bravo Multimedia B.V.  is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het verlies van elke vorm van data van de contractant binnen de Avint software;
7.10 Wijzigingen in de gegevens van contractant dient hij direct schriftelijk mede te delen aan Bravo Multimedia B.V.. Als contractant dit niet doet, is hij aansprakelijk voor eventuele schade die Bravo Multimedia B.V. als gevolg daarvan lijdt;

 

Artikel 8: Privacy

8.1 Bravo Multimedia B.V.  beschouwt de gegevens van de contractant als strikt persoonlijk en zal de gegevens van de contractant niet verspreiden of doorverkopen aan derden;

 

Artikel 9: Overmacht

9.1 Van overmacht aan de zijde van Bravo Multimedia B.V. is onder andere sprake indien Bravo Multimedia B.V. verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), niet- beschikbaarheid van materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, transportmoeilijkheden als gevolg van weersomstandigheden en verkeersstoring, alles zowel in het bedrijf van Bravo Multimedia B.V. als in het bedrijf van de contractant als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken;
9.2 Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Bravo Multimedia B.V. ten gevolge waarvan Bravo Multimedia B.V. haar verbintenissen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen;
9.3 Wanneer de overmachtsituatie aan de zijde van Bravo Multimedia B.V. langer dan 1 maand heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden;
9.4 Voor zover Bravo Multimedia B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bravo Multimedia B.V. gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De contractant is gehouden deze facturen te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst;

 

Artikel 10: Intellectuele eigendom

10.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde software, apparaten of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Bravo Multimedia B.V. of diens licentiegevers. De contractant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze algemen voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de software of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen;
10.2 De contractant verwerft uitsluitend een beperkte, persoonlijke, niet-commerciële, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare gratis licentie voor het downloaden, installeren en gebruiken van de software op zijn computer, met als enig doel de toepassingen die uitdrukkelijk door Bravo Multimedia B.V. zijn geleverd. De contractant zal de software niet verveelvoudigen of daarvan kopieën maken. Slechts ten behoeve van intern gebruik, zoals voor het maken van een back-up, is het de contractant toegestaan een beperkt aantal kopieën te maken;
10.3 De licentie is niet overdraagbaar. Het is de contractant niet toegestaan de software te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen of een derde al dan niet op afstand toegang te geven tot de software;
10.4 De contractant is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde software en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Bravo Multimedia B.V. of diens licentiegevers bevatten. De contractant verbindt zich deze software en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van de contractant die niet noodzakelijkerwijs de software, apparatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken;
10.5 Het is de contractant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de software, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de software;
10.6 De contractant zal geen wijzigingen, het maken van afgeleide werken, vertaling, reverse engineering, decompilatie, demontage of hacken van de software of enig onderdeel ervan ondernemen, veroorzaken, toelaten of goedkeuren, tenzij voor zover wettelijk is toegestaan;
10.7 Het is de contractant niet toegestaan de ter beschikking gestelde software te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het is geleverd;
10.8  Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Bravo Multimedia B.V. zich de rechten van bevoegdheden voor die Bravo Multimedia B.V. toekomen op grond van de Auteurswet;
10.9 Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Bravo Multimedia B.V. de vrijheid om het geleverde te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie;

 

Artikel 11: Uitvoering van de overeenkomst

11.1 Bravo Multimedia B.V.  zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren;
11.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bravo Multimedia B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;
11.3 Bravo Multimedia B.V.  is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst indien de contractant de door Bravo Multimedia B.V. verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Bravo Multimedia B.V. gewenst, heeft verstrekt;
11.4 Bravo Multimedia B.V.  is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot het product (tijdelijk) te blokkeren of bepaalde functies van het product (tijdelijk) uit te schakelen, voor zover dit noodzakelijk is voor onderhoud of het verrichten van (noodzakelijke) updates/verbeteringen van het product. De contractant heeft indien de tijdelijke onbeschikbaarheid van het product niet onredelijk lang is geen recht op schadevergoeding van Bravo Multimedia B.V.. Bravo Multimedia B.V. spant zich in om in deze gevallen de overlast tot een absoluut minimum te beperken en zal – indien mogelijk – de contractant tijdig inlichten;
11.5 Bravo Multimedia B.V.  is steeds gerechtigd de contractant te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van diens (al dan niet toekomstige) betalingsverplichting(en). Bravo Multimedia B.V. is gerechtigd de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld;
11.6 Bravo Multimedia B.V.  behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken aanvullende functies toe te voegen aan of programmacorrecties, updates en upgrades te leveren voor de software. Bravo Multimedia B.V. is niet verplicht de contractant volgende versies van de software ter beschikking te stellen. Indien de contractant een nieuwe versie van de software wenst down te loaden, te installeren of te gebruiken, dient de contractant mogelijk een vernieuwde versie van deze algemene voorwaarden te accepteren;

 

Artikel 12: Wijziging van de overeenkomst

12.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen;
12.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Bravo Multimedia B.V. zal de contractant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;
12.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Bravo Multimedia B.V. de contractant hierover van tevoren inlichten;

 

Artikel 13: Verplichtingen van de contractant

13.1 De contractant draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur en ruimtes, waarvan Bravo Multimedia B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de contractant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bravo Multimedia B.V. worden verstrekt;
13.2 Indien de contractant programmatuur, telecommunicatiefaciliteiten, websites, materialen, databanken of gegevens op een informatiedrager aan Bravo Multimedia B.V. ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door Bravo Multimedia B.V. voorgeschreven specificaties. Bravo Multimedia B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij de contractant bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Bravo Multimedia B.V. ;
13.3 De contractant draagt zorg voor het goed functioneren van zijn apparatuur welke gebruikt wordt voor het benaderen en gebruiken van het product;
13.4 De contractant is gehouden Bravo Multimedia B.V. onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn;
13.5 De contractant dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor Bravo Multimedia B.V. onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren;
13.6 De inhoud van de resultaten die door gebruikmaking van de software wordt gemaakt, valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de persoon die deze inhoud ontvangt. De contractant aanvaardt dat door gebruik te maken van de software en de diensten de contractant blootgesteld kan worden aan inhoud die beledigend, onfatsoenlijk of anderszins ongewenst is en dat de contractant voor eigen risico van de software en de diensten gebruik maakt;
13.7 De contractant vrijwaart Bravo Multimedia B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de contractant toerekenbaar is;
13.8 De contractant dient de software alleen te gebruiken voor wettige doeleinden. Het is de contractant niet toegestaan:
a. communicatie op te vangen of te monitoren, te beschadigen of te wijzigen die niet voor de contractant bedoeld is;
b. spiders, virussen, wormen, Trojaanse paarden, tijdbommen of andere codes of instructies te gebruiken die bedoeld zijn om de software of de communicatie te verstoren, te wissen, te beschadigen of te demonteren;
c. gebruik te maken van materiaal of content waarop het intellectuele eigendomsrecht van derden van toepassing is, tenzij de contractant daartoe een licentie of de toestemming heeft van de eigenaren van die rechten;
13.9 De contractant vrijwaart Bravo Multimedia B.V. van alle vorderingen, verplichtingen en kosten, inclusief advocaatkosten, en neemt zelf de verdediging op zich van vorderingen die voortvloeien dan wel verband houden met:
a. schending of handelen in strijd met de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en de wet door de contractant;
b. schending van rechten van derden door de contractant;
c. gebruik of misbruik van de software door de contractant;
13.10 De contractant stelt Bravo Multimedia B.V. steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn bank- of gironummer;
13.11 De contractant onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van materiaal dat wettelijk verboden is. Daarbij staat Bravo Multimedia B.V. het versturen van ongevraagde SMSberichten niet toe. De contractant dient zich te houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens;
13.12 Zonder toestemming van Bravo Multimedia B.V. is het de contractant verboden de door Bravo Multimedia B.V. verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen;
13.13 De contractant verklaart door het aanleveren van materiaal aan Bravo Multimedia B.V., dat al het door de contractant aan Bravo Multimedia B.V. verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat de contractant toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Bravo Multimedia B.V. te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht;

 

Artikel 14: Risico-overgang

14.1 Het risico van verlies of beschadiging van producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de contractant over op het moment waarop deze aan de contractant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de contractant of van een door de contractant aan te wijzen derden worden gebracht;

 

Artikel 15: Ontbinding en opschorting

15.1 Bravo Multimedia B.V.  is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de contractant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
15.2 Bravo Multimedia B.V.  is bevoegd zonder gerechtelijke tussenkomst de nakoming van de verplichtingen op te schorten dan wel het gebruik van de software en de diensten te begrenzen of te beëindigen dan wel het account van de contractant te verwijderen, indien:
a. na het sluiten van de overeenkomst Bravo Multimedia B.V. omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond te vrezen geeft dat de contractant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de contractant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
b. de contractant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid (nog) niet is verstrekt of onvoldoende is;
c. de contractant de bepalingen uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en de wet niet nakomt;
d. de contractant de intellectuele eigendomsrechten van derden schendt;
e. de contractant zich inlaat met frauduleuze, immorele of illegale activiteiten;
f. de contractant surseance van betaling verzoekt of deze aan de contractant wordt verleend, ingeval de contractant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de contractant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele word gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd;
g. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

 

Artikel 16: Gevolgen van beëindiging van de overeenkomst

16.1 Na beëindiging van de overeenkomst:
a. komen alle licenties en rechten op het gebruikmaken van de software onmiddellijk te vervallen en dient de contractant onmiddellijk te stoppen met iedere vorm van gebruikmaking van de software;
b. is de contractant verplicht de software onmiddellijk van alle vaste schijven, netwerken en andere opslagmedia te verwijderen en dient de contractant alle kopieën van de software die in zijn bezit of onder zijn beheer vallen te vernietigen;

 

Artikel 17: Klachten en verjaring

17.1 Klachten behoren binnen 10 dagen nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, door de contractant bij Bravo Multimedia B.V. te zijn ingediend;
17.2 Indien een klacht gegrond is, zal Bravo Multimedia B.V. haar verplichtingen zoals overeengekomen alsnog nakomen, tenzij dit inmiddels voor de contractant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de contractant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;
17.3 Indien het alsnog nakomen niet meer mogelijk of zinvol is, zal Bravo Multimedia B.V. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 18 van deze algemene voorwaarden;
17.4 Alle aanspraken jegens Bravo Multimedia B.V. die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij Bravo Multimedia B.V. zijn ingediend, vervallen door verjaring;

 

Artikel 18: Afwijzing van garantie en aansprakelijkheid

18.1 De software wordt geleverd “in haar huidige staat”, zonder enige garantie. Bravo Multimedia B.V. biedt geen enkele garantie op de geleverde software. Bravo Multimedia B.V. kan dan ook niet garanderen dat de software werkt zonder onderbrekingen en/of vertragingen;
18.2 Bravo Multimedia B.V.  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Bravo Multimedia B.V. is uit gegaan van door de contractant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Bravo Multimedia B.V. kenbaar behoorde te zijn;
18.3 Bravo Multimedia B.V.  is niet aansprakelijk voor schade bij de contractant of derden die het gevolg is van een handelen of nalaten van de contractant of door de contractant ingeschakelde derden;
18.4 Bravo Multimedia B.V.  is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die is veroorzaakt doordat de contractant niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan welke volgen uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of uit de wet;
18.5 Het gebruik van de sofware geschiedt voor rekening en risico van de contractant. Bravo Multimedia B.V. staat op geen enkele wijze in voor de geschiktheid van de software voor welk doel of gebruik dan ook;
18.6 In geen geval is Bravo Multimedia B.V. aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de contractant de software heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft;
18.7 Indien de contractant of een derde wijzigingen aanbrengt in de door Bravo Multimedia B.V. geleverde en/of geïnstalleerde software, sluit Bravo Multimedia B.V. iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg-) schade;
18.8 Bravo Multimedia B.V.  is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van programmatuur en/of databanken en/of andere computerfaciliteiten;
18.9 Bravo Multimedia B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Bravo Multimedia B.V. in, de contractant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden;
18.10 Bravo Multimedia B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
18.11 Bravo Multimedia B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de contractant verband houdende met het (niet) functioneren van programmatuur en/of apparatuur van de contractant;
18.12 Bravo Multimedia B.V. is nimmer aansprakelijk voor het ter beschikking stellen aan de contractant van nieuwe versies van de software, of voor het besluit de contractant geen nieuwe versie ter beschikking te stellen;
18.13 De contractant vrijwaart Bravo Multimedia B.V. voor alle aanspraken aan derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de contractant aan een derde is geleverd en dat mede bestaat uit door Bravo Multimedia B.V. geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover de contractant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten;
18.14 Bravo Multimedia B.V. is slechts op de vergoeding van een schade, welke dan ook, en door welke oorzaak dan ook, aan te spreken voor zover een schade het bedrag waarvoor zij zich voor schade heeft verzekerd niet te boven gaat. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht;

 

Artikel 19: Geheimhouding

19.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn;
19.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Bravo Multimedia B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Bravo Multimedia B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Bravo Multimedia B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de contractant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan;

 

Artikel 20: Overdracht aan derden

20.1 Het is de contractant niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bravo Multimedia B.V. de rechten en plichten die volgen uit de overeenkomst dan wel uit deze algemene voorwaarden over te dragen aan derden;

 

Artikel 21: Slotbepalingen

21.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de contractant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard;
21.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten;
21.3 Op elke overeenkomst tussen Bravo Multimedia B.V. en de contractant is Nederlands recht van toepassing;
21.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de contractant en Bravo Multimedia B.V. worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Bravo Multimedia B.V. gevestigd is;

Start typing and press Enter to search

Vanaf heden bieden wij enkel nog onze Avint Pro diensten aan. Heeft u nog een Avint Web abonnement? Neem dan contact op met info@avint.nl

 

Scroll Up